پرینت 

رسیده نوبتمان باید امتحان بدهیم

خدا کند بگذارد خودی نشان بدهیم

رسیده وقت نماز رشادت و مردی

نمی شود که من و تو �?قط اذان بدهیم

اگر که داد دوباره جواب سر بالا

بگو چگونه جوابی به این و آن بدهیم

بیا که عهد ببندیم و قول مردانه

به هم دهیم که قبل از حسین جان بدهیم

به حاجت دل خود می رسیم اگر او را

قسم به پهلوی بانوی قد کمان بدهیم

بخند و غصه نخور چون به قلبم ا�?تاده

اجازه می دهد آخر خودی نان بدهیم

                         محسن مهدوی