پرینت 

 تا صوت قرآن از لب آنها مي آيد

ك�?ر�? تمام نيزه ها بالا مي آيد

دجال هاي كو�?ه درحال �?رارند

دارد سپاه زينب كبري مي آيد

سدّ سپاه ك�?ر را درهم شكستند

تكبيرهاي حضرت سقا مي آيد

انگار كه زخم �?دك سر باز كرده

ازهرطر�? �?رياد يا زهرا مي آيد

  خون علي گويان عالم را بريزيد

اي دشنه ها، تازه ترين �?توا مي آيد

آداب جنگ كربلا مثل مدينه است

چون ضربه هاشان سمت پهلوها مي آيد

اي نيزه داران، نيزه هاتان را مكوبيد

روز مبادا،عصرعاشورا مي آيد

خون گلوشان خاك را بي آبرو كرد

آسيمه سربا طشت خود يحيي مي آيد

اي تيغ هاي ك��د، با تقسيم سرها

چيزي از آنها گيرتان آيا مي آيد؟

اين اولين باريست كه از پشت خيمه

دارد صداي گريه ي آقا مي آيد

زينب بيا از خيمه ها بيرون، كه تنها

با ديدن تو حال آقا جا مي آيد

                                              وحید قاسمی