پرینت 

ای برادر که به خون خ�?ته همه لشگر تو

ر�?ته از دست علمدار و علی اکبر تو

گر کسی نیست مخور غصه منو ط�?لانم

همچو پروانه بگردیم  به دور سر تو

عهد بستیم بلا را همه تقسیم کنیم

مانده جا از دگران خواهر غم پرور تو

من خجالت زده از نجمه و از لیلایم

که چو آنان نشده خواهر تو یاور تو

دو گل سرخ ک�?ن پوش مرا هم بپذیر

که عقب مانده¬ام از دادن گل در بر تو

خواهد ای پاره جان از پی همدردی تو

تا ببیند چو دلت داغ پسر خواهر تو

  حیدر توکلی