پرینت 

دویده ایم که همراه کاروان باشیم

رسیده ایم که در جمع عاشقان باشیم

به شوق اوج گر�?تن ستاره آمده ایم

که خاکبوس قدمهای اسمان باشیم

شما و این همه غربت چگونه جان ندهیم

خدا کند که سزاوار بذل جان باشیم

دو چشم حضرت مادر دو چشم باران است

چگونه شهد این درد بی کران باشیم

دویده در رگ ما خون جع�?ر طیار

زمان آن شده تا عرش پ زنان باشیم

دو بال سبز پریدن به دست اذن شماست

اگر اجازه دهید از پرندگان باشیم

دو نوجوان �?دایی دو نوجوان شهید

همان که آرزوی مادر است آن باشیم

                                                     سید محمد رضا شرا�?ت