اي امام عاشقان عشقت اسيرم كرده است

وي امير عار�?ان داغ تو پيرم كرده است

من اسير داغ عشقم ني اسير دست خصم

شعله هاي داغ هاي تو اسيرم كرده است

آرزوهاي محال دشمنان بر باد ر�?ت

قدرت خون تو بر دشمن دليرم كرده است

ظهر عاشورا در آن ميدان شور انگيز عشق

دست جان بخش ولايت غم پذيرم كرده است

گر چه محنت ديده ه�?تاد و چند آلاله ام

داغ پيري سه ساله سخت پيرم كرده است

كربلا تا شام صدها كربلا كردم به پا

 خصم حيرت از سپاه بي نظيرم  كرده است

كوه مي لرزيد از �?رياد هاي زخمي ام

كو�?ه تمكين از پيام  ناگزيرم كرده است

انقلاب سرخ تو با خطبه هاي ناب من

پاسدار خطبه ظهر غديرم كرده است

دشمن مكار من رسوا تر از ابليس شد

رو برو هر جا كه با مهر منيرم كرده است

قاري قران تو  و ايينه ت�?سير،من

مادرم تعليم اين خير كثيرم كرده است

خيزران چوبي كه زخمي كرد چشمان مرا

بس جسارت بر سر و روي اميرم كرده است

با وجودي كه قدم خم گشت و مويم شد سپيد

من نگويم داغها خرد و خميرم كرده است

«لا ارالموت» رسايت حكم «جاء الحق» گر�?ت

تا پيام غربت خونت س�?يرم كرده است

با علي همره شدم از كربلا تا كربلا

او مرا ياري در اين  راه خطيرم كرده است

               محمود ژوليده
آن باده اي كه روز نخستش نه خام بود

يك اربعين گذشت و دوباره به جام بود

شكر خدا كه صبح زيارت دميده است

هر چند ا�?تاب حياتم به بام بود

اين خاك زنده مي كند آن عصر تشنه را

وقتي مكه آسمان رخت سرخ �?ام بود

بين من و سرت اگر ا�?تاد �?اصله

امام هنوز سايه تو مصتدام بود

سرها به نيزه بود ولي هجم سنگها

معلوم بود حمله كنان بر كدام بود

دنام و هتك حرمت مهمان اسلام ميهمان!

اين از رسوم تازه تر احترام بود

چوب از لبان تو حجرا الأسود آ�?ريد

دست سه ساله بود كه در استلام بود

بين نهيب كو�?ي و �?رياد اهل شام

ان لهجه حجازي تو آشنام بود

                     جواد زماني
دردها مي چكد از حال و هواي س�?رش

گرد غم ريخته بر چادر مشكي سرش

تك و تنها و دو تا چشم كبود چند تا

كودك بي پدر ا�?تاده �?قط دور و برش

ظاهراً خم شده از شدت ماتم اما

هيچ كس باز ن�?هميده چه آمد به سرش

روزها از گذر كوچه آتش ر�?ته

اثر سوختگي مانده سر بال و پرش

با چنين موي پريشان و بدون معجر

طر�? علقمه اي كاش ني�?تد گذرش

همه بغض چهل روزه او خالي شد

همه كرب و بلا گريه شد از چشم ��رش

                               عليرضا لك
برگشتم از رسالت انجام داده ام

زخمي ترين پيمبر غمگين جاده ام

نا باورانه از س�?رم خيل خارها

تبريك گ�?ته اند به پاي پياده ام

يا نيست باورم كه در اين خاك خ�?ته اي

يا بر مزار باور خود ايستاده ام

بارانم و زبام خرابه چكيده ام

شرمنده سه ساله از دست داده ام

زير چراغ ماه سرت خواب ر�?ته ام

بر شانه كجاوه تو سر نهاده ام

دل مي زدم به آب بر آتش براي تو

از خيمه ها بپرس كه پروانه زاده ام

چون ابر اب مي شدم از آ�?تاب شام

تا ذره اي خلل نرسد بر اراده ام

                    رضا جع�?ري

از س�?ر برگشته ام  من با سحر های عجیب

ذکر من در طول این مدت شده امن یجیب

قامتم طوری خمیده که شد ه مثل رکوع

شد نمازم هم شکسته هم نشسته یا حبیب

مدتی گشته تیمم کارمن جای وضو

از نماز ایستاده گشته زینب بی نصیب

دست بردارید از روی دلم ای همرهان

تا بگویم راز مخ�?ی دلم را با حبیب

داغ عنوان کنیزی ریشه جانم بسوخت

من بمیرم بر تو و این دختر پاک و نجیب

بر سر ما دشمنان �?ریاد مستی می زدند

یک ن�?ر پیدا نمی شد بهر ما گردد مجیب

                                                                             

شاعر؟؟؟

کاروانی نیمه جان آورده ام

یک جهان غم ارمغان آورده ام

خواهرت را بیش از این زنده مخواه

پیش خود اینگونه شرمنده مخواه

غصه هایم همچو تیغ و سنگ تنگ

شیشه عمرم شده محتاج سنگ

با کدامین دیدگان جویم ترا

از چه گویم از کجا گویم ترا

از چروک دستها گویم ترا

یا زتاولهای پا گویم ترا

ای زگل حساس تر احساس تو

هر چه ساقی تشنه عباس تو

جان لیلا قامت اکبر چه شد

این رباب آخر علی اصغر چه شد

جان زینب یادی از ویران مکن

از رقیه صحبتی عنوان مکن

دردهاغ در جان من مأوا گزید

چون که خصمم برد در بزم یزید

از تمسخر خنده بر لب داشت او

قصد بر تحقیر زینب داشت او

پیش چشم خواهر و ط�?لان تو

چوب می زد بر لب و دندان تو

صحنه ای می کرد قلبم را کباب

اینم طر�? سر آن طر�? جام شراب

اضطراب و  تهمت و دشنام بود

آری آنجا شام بود  وشام بود

                                                            

شاعر؟؟؟

بردنم زینجا ولی باز آمدم

از میان ساز و آواز آمدم

خیز تا خود تر نمایم آن لبت

ای حسین جان این منم من زینبت

ناگه آمد از دل خاک این جواب

آب را زینب بده ط�?ل رباب

گر چه ای زینب تو دلخون گشته ای

کی خجل سوی حرم بر گشته ای

بس کتک ها خورده ای گر از عدو

کی برون تیری کشیدی از گلو

آمدی خوش آمدی اما بدان

روی نی در بین شهر شامیان

چون زغمهای تو من نالیده ام

رأس ط�?لم را به نیزه دیده ام

                                                        

شاعر؟؟؟

شبي‌ كه‌ نام‌ تو در باور زمين‌ گل‌ كرد
كسي‌ نگ�?ت‌ «چرا زخم‌ ما چنين‌ گل‌ كرد »
دوباره‌ مزرعه‌ كربلا شكو�?ا شد
دوباره‌ پينة‌ دستان‌ خوشه‌چين‌ گل‌ كرد
ببين‌ چگونه‌ زني‌ شيون‌ از دلش‌ جوشيد !
ببين‌ چگونه‌ تركهاي‌ زخم‌ دين‌ گل‌ كرد !
دوباره‌ مي‌رسد امروز مردي‌ از ره‌ شام‌
كه‌ سجده‌هاي‌ وي‌ از سينة‌ زمين‌ گل‌ كرد
بياد خيمة‌ آتش‌، بياد روز عطش‌
نگاه‌ شعر من‌ از زخمي‌ آتشين‌ گل‌ كرد
بياد غيرت‌ مردان‌ روز عاشورا ،
بياد هيبت‌ مردي‌ كه‌ روي‌ زين‌ گل‌ كرد
تمام‌ خاطره‌هايم‌، تمام‌ زخم‌ دلم‌
دوباره‌ تازه‌ شد و روز اربعين‌ گل‌ كرد

                                                                                                            

عبد الرحیم سعیدی راد

برگشتم از رسالت انجام داده�?ام

زخمى�?ترين پيمبر غمگين جاده�?ام

ناباورانه از س�?رم خيل خارها

تبريك گ�?ته�?اند به پاى پياده�?ام

يا نيست باورم كه در اين خاك خ�?ته�?اى

يا بر مزار باور خود ايستاده�?ام

بارانم و زبام خرابه چكيده�?ام

شرمنده سه ساله از دست داده�?ام

زير چراغ ماه سرت خواب ر�?ته�?ام

بر شانه كجاوه تو سر نهاده�?ام

دل مى�?زدم به آب و به آتش براى تو

از خيمه�?ها بپرس كه پروانه زاده�?ام

چون ابر آب مى�?شدم از آ�?تاب شام

تا ذرّه�?اى خلل نرسد بر اراده�?ام

                                                                                                         شاعر؟؟؟

آن باده�?اى�?كه روز نخستش نه خام بود

يك اربعين گذشت و دوباره به جام بود

شكر خدا كه صبح زيارت دميده است

هرچند آ�?تاب حياتم به بام بود

اين خاك، زنده مى�?كند آن عصر تشنه را

وقتى كه آسمان رخت سرخ �?ام بود

بين من و سرت اگر ا�?تاد �?اصله

اما هنوز سايه تو مستدام بود

سرها به نيزه بود، ولى حجم سنگها

معلوم بود حمله كنان بر كدام بود

دشنام و هتك حرمت اسلام ميهمان

اين از رسوم تازه�?تر احترام بود

چوب از لبان تو حجرالاسود آ�?ريد

دست سه ساله بود كه در استلام بود

بين نهيب كو�?ى و �?رياد اهل شام

آن لهجه حجازى تو آشنام بود

                                                                                                         شاعر؟؟؟

با سلام و عرض ادب :

دوستان شما میتواتید از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با ما در ارتباط باشید.