پرینت 

نمیدانم چه بر سر خامة عنبر �?شان دارد

که خواهد سری از اسرار پنهانی نهان دارد

بمدح دختر زهرا مگر خواهد سخن گوید

که با نغمات منصوری اناالحق بر زبان دارد

بآهنگ حسین مدح خاتون حجازیرا

بصد شور و نوا خواهد بعالم رایگان دارد

چه خاتون آنکه او را نور حق در آستین باشد

چه خاتون آنکه جبریلش سر اندر آستان دارد

حیا بند نقاب او بود ع�?ت حجاب او

زعصمت آ�?تاب او مکان در لامکان دارد

بیا عصمت تماش کن که از بهر خریداری

درین بازار یوس�? هم کلا�? و ریسمان دارد

نبوت ��أن پیمغبر ولایت در خور حیدر

نه این دارد نه آن امانشان از این و آن دارد

تکلم کردنش را هر که دیدی �?اش میگ�?تی

بسان حیدری گویا که در طی لسان دارد

بود ناموس حق آن عصمت مطلق که از ر�?عت

کمینه چاکر او پا ب�?رق �?رقدان دارد

بود نه کرسی ا�?لاک کمتر پایه قدرش

اگر گویم که قصر قدر و جاهش نردبان دارد

زشرم روی او باشد که این مهر درخشانرا

بدامان زمینش آسمان هر شب نهان دارد

به جرم آنکه نرگس دیده­اش باز است در گلشن

زشرمش تا قیامت رخ برنگ زع�?ران دارد

نی�?تد تا نظر بر سایه­اش خورشید تابانرا

به چشم خویش از خط شعاعی صدسنان دارد

زنی با اینهمه حشمت ندیده دیدة گردون

زنی با اینهمه سطوت بعالم کی نشان دارد

چرا با اینهمه جاه و جلال وعصمتش دوران

میان کوچه و بازار هر سویش مکان دارد

خرد گ�?تا خموش ای بیخرد از سرّ این معنی

که هر کس قربش ا�?زونتر �?زونتر امتحان دارد

ندارم باور ار گویند دیدش دیدة مردم

که دود آه خویشش مخ�?ی از نامحرمان دارد

اگر مستورة ایجاد چون خورشید رخشنده

نه بر سر چادر و نه ساتر و نه سایبان دارد

در این مح�?ل بود زهرای اطهر حاضر و ناظر

وگرنه گ�?تمی زینب چه آذرها بجان دارد

حیا از روی زهرا می نمایم ورنه میگ�?تم

که زینب سر برهنه رو ببزم شامیان دارد

سخن آهسته تر باید که شاید نشنود زهرا

وگرنه سوز آهش صد خطر بر حاضران دارد

صبا رو در نج�? بر گو توبآن شیر یزدانی

که زینب در دمشق و کو�?ه چشم خون�?شان دارد

بگو از داغ مرگ نوجوانان پیر شد زینب

بزیر بار محنت سرو قدش چون کمان دارد

خصوص از مرگ اکبر تا قیامت داغ چون قمری

بپای سر و قدش ز اشگ خود جوی روان دارد

بود بهر ش�?اعت هر کسی را حجّتی بر ک�?

و�?ائی حجتی قاطع ازین تیغ زبان دارد

و�?ایی شوشتری