تا در دل ما عشق تو پا می گیرد

سر تا سر جان عطر خدا می گیرد

ای جاری بیکران هزار اقیانوس

در مشک صداقت تو جا می گیرد

                                               

                   

نعمت الله شمسی پور

***

این قدر مزن طعنه بر این احساسم 

من پیرو مردانگی عباسم

بیهوده تلاش می کنی ای سنی 

من غیرتیم به مادرم حساسم

                                                                      

شاعر؟؟؟

***

در رود زمانه پیچ و تاب ا�?تاده است

خورشید به خو�? و اضطراب ا�?تاده است

ظهر است و در آیینه چشمان �?رات

تصویر بلند آ�?تاب ا�?تاده است

                                                                             

امین شیرازی

***

در خیمه کسی خدا خدا می خواند

یک کودک لب تشنه دعا می خواند

ای دست چرا!چرا به خاک ا�?تادی؟

یک قا�?له تشنکی تو را می خواند

                                                                    

مهدی طوری

***

 

لغت کم است و سخن بیش برای توصی�? خورشید

همو که دارد به غایت درون خود نور توحید

ز کنه ذاتش اگر چه نمی توان نکته �?همید

نمی شود در مقابل ز ظاهرش دید هپوشید

قدم در این عرصه بگذار بزن قلم روی قرطاس

بیا و بنگر مقام بلند وبالای عباس

امیر ایثار وا�?سر امید آل پیمبر

سرور ساقی کوثر یل دلارای حیدر

به وقت صلحش عصای دو دست ش�?بّیر و شَبَّر

به گاه تنهایی وغم یگانه یار برادر

خدیو درگاه عصمت غریو ایثار و غیرت

کسی که کویند گردد مدار او حول عصمت

در عزت و مکنت وجاه همیشه بوده زبانزد

نکرده در اوج رأ�?ت �?قیر و بیچاره را رد

اگر چه تشنه ولی آب به تشنگان می رساند

نگاه او دشمنان را به جای خود می نشاند

اگر رگ غیرت او خدا نکرده بگیرد

غبار بی حرمتی ها به خاک ذلت نشیند

کسی همآورد رزمش نشد در اوج شجاعت

نزد کسی تکیه چون او به تخت گاه سقیت

کسی که در روز محشر بر اوست چشم ش�?اعت

دو دست او می نماید برای خوبان ک�?ایت

خدا! که تنها نمانم به روز اخذ نتایج

مباد رانی مرا از کنار باب الحوائج

برای یک لحظه حتی ادب نشد سد راهش

که بوده سر ق�?لی آن ز روز اول به نامش

ادب ببین با برادر که بوده عمری کنارش

نشد به جز وقت مردن کند برادر صدایش

الهی آنکه مرامم شود مرام اباال�?ضل

خوشم که باشم دو عالم �?قط غلام اباال�?ضل

بصیرت نا�?ذ او حکایت دیگری داشت

ابهتش بین مردم روایت سروری داشت

ظهور او بین لشکر درایت حیدری داشت

صبوری او خبر از متانت ص�?دری داشت

نمی توان شرح حالش به مختصر گ�?ت و سنجید

رسد به خورشید ذره! کجا به تعری�? وتمجید؟

قسم به ام البنین و مه بنی هاشم او

به صورت ماه عباس به سیرت سالم او

به علقمه پایتخت مقدس و دائم او

به حاجت زائرین و به حرمت خادم او

اگر کمی از نگاهش به ماسوی کم گذارد

خدا ابایی برای عذاب عالم ندارد

بخوان حدیث �?توت ز مَشک آب دریدش

ز تیرهای نشسته به پیکر ناز دیدش

ز دست از تن جدا وز �?رق در خون طپیدش

ز غصه تیر و مشک و ز چهره نا امیدش

که هر چه او کرد آبی به تشنه کامان رساند

توان و نیروی تازه به زانوی او نیامد

چه کرد آن سرور دین کنار آن یاس چیده؟

چه ریخت بر پای آن گل به جز سرشک دو دیده؟

چو سرو در هم شکسته رمیده بود و خمیده

کنار ط�?لان رسید آن امام محنت کشیده

کنار سردار لشکر تلی ز تیر وسنان بود

گلاب قبرش ز خون دل امام زمان بود

                                                           

 شاعر؟؟؟

دیشب قرار جان پیمبر شد آشکار

امشب �?روغ دیده حیدر شد آشکار

دیشب زبیت �?اطمه محبوبه خدا

سر چشمه عنایت داور شد آشکار

امشب همی زدامن ام البنین پاک

در یای قهر حیدر ص�?در شد آشکار

در سوم و چهارم شعبان دو گلعذار

از دامن ع�?ا�? دو مادر شد آشکار

در آسمانعدلو �?ضیلت در این دو شب

یک ماه و یک ستاره دیگر شد اشکار

دیشب حسین آمد و امشب برادرش

عباس پشتبان برادر شد آشکار

در یک محیط در دو صد�? در دو شام قدر

بر تاج ا�?تخار دو گهر شد آشکار

عباس در حریم علی دیده بر گشود

در برج مهر ماه منور شد آشکار

تا جان �?دای سبط رسول خدا کند

در روزگار ثانی حیدر شد آشکار

تا صاحب سقایت دشت بلا شود

امشب سلیل ساقی کوثر شد اشکار

بر پیشوا و رهبر اردوی کربلا

ان پاسدار و مهتر لشگر شد آشکار

تبریک می دهند به هم زینب و حسین

چون یار این برادر و خواهر شد آشکار

گ�?تا مؤید از شکرستان طبع من

در این دو عید  قند مکرر شد آشکار

                                                      

سیدرضا مؤید

ای شب، ای شاهد�? غم، روشني�? يار چه شد؟
مـاهـــتاب�? ســـحرآســاي�? شـب�? تــار چــه شد؟
ای نسیــــم�? ســحری آب اجابت نرسيد
ساقي�? تشنه لب�? قا�?له سالار چه شد؟
يـوس�? گـمشدهء �?تح�? �?�?راتم چه شده ست
بوی پيراهن�? آن عشق�? سبکبار چــه شـــد؟
نازم آن يـار کـــه از آب حـذر کـــرده و گـ�?ت:
پس عطشناکي�? گلهای عطشبار چه شد؟
ه�?ت اقليم عطش بر لب ات آوار شده ست
انعکاس�? غم و پــژواک�? تـــو اينبار، چه شـــد؟
ياس ها در تب�? ديــدار�? تو پرپر زده اند
بوی باران زدهء ابر�? سبکبار چه شد؟
ارغــوانــی شــــدن�? روز و شب ام را بـــنگــر
تا بدانی که دلم بی تو در اين کار چه شد؟
لشکر�? تيرهء شب از همه سو آمده است
آن جوانــمرد�? بخون خ�?تهء پيکار چه شد؟
کس بـه پــابـــوس�? غــريــبانـهء آن دل نــرسيد
خون و خاکسترت ای عشق گرانبار چه شد؟
آن طنينی که پ�?ر از صوت�? صنوبر شده است
ديــدی آخــر بــه لب�? لالهء خـونبار چـه شد؟
ای �?داي�? تــو دل�? تـا بــه اَبـــد مـــنتظرم
قامت�? سرو و سپيدار�? علمدار چه شد؟

                                                                                                      

محمد علی قاسمی

آبی برای ر�?ع عطش در گلو نریخت

جان داد تشنه کام و به خاک آبرو نریخت

دستش ز دست ر�?ت و به دندان گر�?ت مشک

کاخ بلند همت خود را �?رو نریخت

چون مهر خ�?ت در دل خون ش�?ق ولیک

اشکی به پیش دشمن خ�?اش خو نریخت

غیرت نگر که آب به ک�? کرد و همتش

اما به جام کام می از این صبو نریخت

چون رشته امید برید�� زآب گ�?ت

خاکی چومن کسی به سر آرزو نریخت

                                                                                                   

اکبر دخیلی(واجد)

کودک میان خیمه دلش بی قرار آب

اما به دست دشمن سرکش مهار آب

چندین بن�?شه بین حرم رو به قبله حی�?

بی سر میان معرکه خ�?ته سوار آّب

چشمان دخترک به سوی نهر علقمه است

یعنی که می کشد به خدا انتظار آب

لب را به شکوه باز نمود و به گریه گ�?ت

با ما نبود جان پدر این قرار آب

گر تشنه لب به خیمه بمیرد برادرم

گردد سیاه در دو جهان روزگار آب

وقتی خبر رسد عمو تشنه شد شهید

دیگر نبود بر لب دختر شعار آب

                                                            

سید محمد جوادی

گذاشت دست به سینه : سلام سوی حرم
رسید تا �?لکه آب و روبروی حرم

لب زمین دو چشمش دوباره باران خورد

در آستانه دریا گر�?ت بوی حرم

گذاشت صورت خود را به صورت یک در

ن�?س کشید و ن�?س شد به رنگ و روی حرم

تمام حس عطش را به کاسه ها نوشید

و پر شد از تب و تاب لب سبوی حرم

در آن طر�? پدری که خمیده . با گریه

گره زده پسرش را به آبروی حرم

چقدر قطره به دریا رسیدنش زیباست

چقدر زمزمه جاری شده به جوی حرم

در ازدحام توسل ز چشم من گم شد

��ریح بود و هزاران دعای توی حرم

شکست بین نماز زیارت آقا

شکست و ریخت قنوتش به گ�?تگوی حرم

ش�?ا گر�?ته مریضی .....زدند نقاره

صدای معجزه پیدا شد از گلوی حرم

گذاشت دست به سینه .عقب عقب برگشت

رسید تا �?لکه آب و روبروی حرم

                                                                                           
شاعر؟؟؟

مادرت آمده بالای سرم گریه کند

به پذیرایی چشمان ترم گریه کند

مادرم ام بنین کرببلا نیست ولی

شکر حق مادر تو هست برم گریه کند

بین بابایم و من وجه شیاهت دیده

که غریبانه بر این �?رق سرم گریه کند

دست من تر شد اگر خواستم از حضرت حق

که شود هر دو قلم تا که حرم گریه کند

خواهرم را تو بگو تا که دو چشمش گیرد

گر ببندد سر نیزه سر من گریه کند

                                                                          

رضا رسول زاده

امیر علقمه از صدر زین به زیر ا�?تاد

میان لشگری از تیغ و نیزه گیر ا�?تاد

دو دست تشنه او ماند و طعنه تکبیر

به یاد منزلت آیه غدیر ا�?تاد

چقدر شدت ضرب عمود سنگین بود

دوباره چند ترک بر دل کویر ا�?تاد

نگاه زخمی و شرمنده اش به آقا گ�?ت

ببخش مشک حرم بین این مسیر ا�?تاد

چگونه پیکر او را به خیمه ها ببرد

حسین گریه کنان �?کر یک حصیر ا�?تاد

                                                                     

 وحید قاسمی

نیست صاحب همتی در نشأتین

همقدم عباس را بعد از حسین

در هواداری آن شاه الست

جمله را یک دست بود او را دو دست

آن قوی،پشت خدا بنیان ازاو

وآن مشوش،حال بی دینان از او

موسی توحید را هارون عهد

ازمریدان جمله کاملتر به عهد

روز عاشورا به چشم پر زخون

مشک بر دوش آمد از شط چون برون

جانب اصحاب تازان با خروش

مشکی از آب حقیقت پر به دوش

شد به سوی تشنه کامان رهسپر

تیر باران بلا را شد سپر

بس �?روبارید بر وی تیر تیز

مشک شد بر حالت او اشک ریز

اشک،چندان ریخت بروی چشم مشک

تاکه چشم مشک خالی شد زاشک

برزمین آب تعلق پاک ریخت

وز تعین برسر آن خاک ریخت

هستی اش را دست از مستی �?شاند

جز حسین اندر میان چیزی نماند

                                                         عمان سامانی

با سلام و عرض ادب :

دوستان شما میتواتید از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با ما در ارتباط باشید.