پرینت 

نوای سینه به هر دم �?قط اباال�?ضل است

یگانه صاحب پرچم �?قط اباال�?ضل است

رعیت اند همه خلق و پادشاه است او

بدان که مالک ما هم �?قط اباال�?ضل است

کسی که زینب کبری به او قسم می خورد

یقین بدان که در عالم �?قط اباال�?ضل است

کسی که برد غم او نگاه زینب را

میان هاله از از غم �?قط اباال�?ضل است

در ان مکان که دودست بریده ا�?تاده

نوشته صاحب زمزم:�?قط اباال�?ضل است

ز چشم پاره او می توان چنین �?همید

به چشم �?اطمه محرم �?قط اباال�?ضل است

میان آن همه عاشق که جان �?دا کردند

شهید خط مقدم �?قط ��باال�?ضل است

                                                     مجتبی روشن روان