پرینت 

تنها نه از غمت جگرم شعله ور شده

داغی به دل زدی که سرشکم شرر شده

دارد به عرش می رسد اشراق سینه ات

آه ای نبی! زمان عروجت مگر شده؟

وضع شکا�? زخم سرت هیچ خوب نیست

زیر کلاه خوود تو شق القمر شده

داری مرا کنار خودت می کشی پسر

حر�?ی بزن ببین پدرت محتضر شده

این ها برای هر چه علی نقشه داشتند

نامت اسیر بغض هزاران ن�?ر شده

گویا برای نیزه به پهلوی تو زدن

هر کس که داشت کینه زهرا خبر شده

تنها تو را نمی شود از خاک جمع کرد

از سنگ ریزه ها بدنت ریز تر شده

وقتی که در عبا بردنت چیده شد علی

معلوم شد چقدر تنت مختصر شده

                     مصط�?ی متولی