چه می باشد مجازات دل آزاری دل ا�?سرده

کسی که باد عصیان خرمن اعمال او برده

ترحم ای عزیز مصر جان بر یوس�? عمرم

که در حبس گناه و معصیت حمک ابد خورده

ص�?ای باطنم را در گذشته یاد می آری

مگیر ای نازنین بر حال و روز �?علیم خ�?رده

گلی را که نگیرد باغبان زیر پر و بالش

عجب نبود اگر ا�?تد کنار باغ ، پژمرده

بیا ما را سوار بالهای عشق و عر�?ان کن

سواری تا به کی ابلیس می گیرد از این گ�?رده

طبیبا قبل از آنی که رسد وقت جواب من

بیا یکدم ملاقات من تنها و ا�?سرده

نمی دانم پس از این ناسپاسیهای من از تو

ت�?اوت می کنم در پیشگاهت زنده یا م�?رده

                                                                         شاعر؟؟؟
پس از طریق مکا�?ات کن مداوایم

عجیب منکدر از کرده های بیجایم

دمل زده ک�? پای عروجم از راهی

که تو گذاشته ای پیش پای پاهایم

به هر کجا که نگاه تأملم ا�?تد

رد حضور تو پیداست نزد آنجایم

شکوه با تو نشستن اگر ردی�? شود

به نظم می رسد اشعار بی مسمّایم

پرش نمی کند این مرغ خانگی، بالی!

عقاب اوج خودت را بده به پرهایم

زمین جاذبه از راه من کنار برو

که من اصیل ترین بذر آسمانهایم

از آسمان به زمین آمدم بپردازم

بهای آنچه که ا�?تد قبول آقایم

                                                                    شاعر؟؟؟
من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم

لط�?​ها می​کنی ای خاک درت تاج سرم

دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو

که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نوس�?رم

ای نسیم سحری بندگی من برسان

که �?راموش مکن وقت دعای سحرم

خرم آن روز کز این مرحله بربندم بار

و از سر کوی تو پرسند ر�?یقان خبرم

حا�?ظا شاید اگر در طلب گوهر وصل

دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم

پایه نظم بلند است و جهان گیر بگو

تا کند پادشه بحر دهان پرگهرم

                                                                            حا�?ظ  
باشد كه روزگاري ، ياري رسد ز ياري

برجانب محبان ،چون ا�?تدش گذاري

دل خسته و حزينم، لختي خوشي نبينم

يار دلم بود غم ، هر جا به هر دياري

گر مبتلا بود دل ، محنت سرا بود دل

كي ميرود ز محزون ، جز اين انتظاري

روزي كه از بر ما ، ر�?ته است دلبر ما

از ديدگاه اشكبار ،چون ابر نوبهاري

اي ياد ر�?ته باز آي ، شادان نما دل ما

دل بي تو مي نمايد، همواره بي قراري

بي رويت اي بهارم ، شوري به دل ندارم

زاحوال عاشق خويش ، جانا خبر نداري

اي يوس�?ي كه كنعان ، چون تو نديده هرگز

مارا در انتظارت، تا چند مي گذاري

از ماه عارض تو ، دل زنده ،جان شود نو

ب�?شان زچهره ما ، با مقدمت غباري

اي يار آشنايم ، كردي تو مبتلا يم

با كوشه نگاهي ، كي كام دل برآوري

اي عندليب گلشن ، هجران تو كنم من

تا از كرم تو روزي ، در باغ پا گذاري

اي غايب از نظرها ، كي مي شوي هيودا

درياب عاشقان را ، از راه مهروياري

تا روي تو نبينم ، دل مرده وهزينم

ديگر نمي رود خوش، دست و دلم به كاري

در خواب هم نديدم، رخسار دلربايت

بنماي رخ كه گيرم ،‌آرامش و قراري

دور از رخ تو گلشن ، لط�? و ص�?ا ندارد

آواز دلكشي نيست، در بلبل و قناري

عمرم بسر رسيده ، روي تو را نديدم

ترسم نديده رويت ، ميرم به حال زاري

تا كي در انتظارت، دل منتظر بماند

اي غايب از نظرها، قصد س�?ر نداري

از كوي ما گذر كن ، بر خسته دل نظر كن

بنماي روي خود را ، اي آشناي تو ياري

                                                     مرحوم عین الله قنبری طامه

مردم ديده به هر سو نگرانند هنوز

چشم در راه تو، صاحب نظرانند هنوز

لاله‏ها، شعله كش از سينه داغند به دشت

در غمت، همدم آتش جگرانند هنوز

از سراپرده غيبت خبرى باز �?رست

كه خبر يا�?تگان، بى خبرانند هنوز!

آتشى را بزن آبى به رخ سوختگان

كه صد�? سوز جهان، بدگهرانند هنوز

پرده‏بردار! كه بيگانه نبيند آن روى

غا�?ل از آينه، اين بى‏بصرانند هنوز!

رهروان در س�?ر باديه، حيران تواند

با تو آن عهد كه بستند، برآنند هنوز

ذرّه‏ها در طلب طلعت رويت، با مهر

همچنان تاخته چون نوس�?رانند هنوز

سحرآموختگانند، كه با رايت صبح

مشعل ا�?روز شب بى‏سحرانند هنوز

طاقت از دست شد، اى مردمك ديده! دمى

پرده بگشاى! كه مردم نگرانند هنوز

                                                                      

مش�?ق کاشانی

ای کاش شبی لایق دیدار تو باشم

 از پرده دل راز نگهدار تو باشم 

دستم تهی ونیست کلا�?ی به بساطم

 تابر سر بازار خریدار توباشم

یک عمر به دنبال امان بودم وصحت

 منت نه و بگذار که بیمار توباشم

 ای سایه لط�?ت همه جا روی سرمن

 بگذار که در سایه دیوار توباشم

 ای کاش شبی آیدودرجامع سهله

 با چشم دلم زائر رخسار توباشم

                                                           

مجيد رجبي

                                                              

آنجا که لحظه ها به شما پش�� می کنند

یا پنجه ها مقابلتان مشت می کنند

آنجا که نوشهای شما نیش می شود

خلق زیاده خواه کم اندیش می شود

آنجا که اسب آمدنت تند می دود

جا، بهر پارک کردنتان ط�?ره می رود

آنجا که ابرهای ظهور تو لاله کار

باید به شوره زار ببارد نه مَرغزار

آنجا که چشمها به شما دل نبسته اند

�?رسنگها جلوتر از این بار بسته اند

آنجا که از تلألؤ تو غا�?لست شهر

دنبال روشنایی کم مصر�? است شهر

آنجا که باغ بی تو تأس�? نمی خورد

کنعان غم جدایی یوس�? نمی خورد

آنجا که باز م�?هر تغا�?ل به جبهه هاست

یوس�? اسیر چاه خودی ساز �?تنه هاست

آنجا که کرده شعله حق مسلکی ا�?�?ول

تا گردن است دیده مردم درون پول

آنجا که هست اهرم خدمت به مردمان

تر�?ندهای بانک پاسارگاد و پارسیان

آنجا که هست ارزش بی ارزشی زیاد

ناموس حجب ، ب�?رده حجاب سرش ز�? یاد

آنجا که پشت پشت به عصیان کنند رو

با ماهواره ،سایتهای گزا�?ه گو

بهتر همان که ثانیه ها را هدر دهی

یا بی خبر نیامده ما را خبر دهی

�?رصت برای گل شدن غنچه ها بده

آبی به پای بیخ و بن لحظه ها بده

                                                                               

 شاعر؟؟؟

امشبم دل در �?غان آید همی

دیده گانم خون �?شان آید همی

هردم از ا�?لاکیان بر خاکیان

مژده می آید که جان آید همی

بانگ جاءالحق به آواز �?صیح

از درای کاروان آید همی

قاتل دجال و هم س�?یانیان

مهدی صاحب زمان آید همی

قدرت الله حجت ابن العسگری

حکمران انس و جان آید همی

مظهر آیات حی دادگر

مخزن سر نهان آید همی

حامی اسلام و یار مسلمین

ملک دین را پاسبان آید همی

شرح الله�? م�?ت�?م�?ّ ن�?ور�?ه�?

معنی م�?دهامَتان آید همی

واضع قانون احکام خدا

بر کما و  بر جهان آید همی

 چشمه جوشان مهر و �?ضل  وعلم

بحر جود بیکران آید همی

چشم بر ره گوش بر در مانده ایم

تا که آن صاحبقران آید همی

پرچم نصر من الله بر ک�?ش

ذوال�?قارش در میان آید همی

همچو اصحاب رقیم و قوم که�?

عیسیش جزء عوان آید همی

گر بخواهم شرح هجران سر به سر

هر کلامی داستان آید همی

شادی آل محمد آمده

گر مؤید شادمان آید همی

                                                 

سید رضا مؤید

یارا به یاری من بی یار کن شتاب

ا�?تاده ام بدون تو در رنج بی حساب

از روزن امید به تو رو زدم ،چرا

ا�?تاده بین چشم من و روی تو حجاب؟

با کور رنگی بصر من چه می کنی؟

رنگین کمان�? بارشَ باران �? پر حباب

دریا! که تشنگان ز زره مانده ایم ما

بیتاب�? موجهای تو و لحظه های آب

پیداست تاکنون عوض من تو کرده ای

من را برای خویشتن از قبل انتخاب

با خارهای ��اه وصالت نوشته ام

در د�?تر خیال خودم خاطرات ناب

این روزها برای تو تنها غریبه ام

ای آسمان بپرس نشانم از آ�?تاب

                                                

شاعر؟؟؟

صد طبق گل به مقدم جانان به زلالی قطــره بــاران

آب هستی ز دور می ریزد به کویر عطش گر�?ته جان

از ا�?قهای سبز می روید نــور امّیــد در دل انسان

مژده ای دل که سر رسید �?راق شد شب نیمـه مه شعبـان

از پس ابــر ،م�?هــر جــان آ��ـد

مهدی صاحب الزمان آمد

از رمق او�?تاد چرخ قرار گشت باطل، برون ز حــدّ مــدار

خرم آن ماه کز رخش ساطع گشته نور وجــود هــزار هـزار

شجر نخل اوصیا امشب تازه وقت سحــر نشست به بــار

در تمنای روی ماهش دل منصر�? شد ز شوق گشت و گذاز

اینکــه م�?لک و مَلَک بـود رامـش

حجت بن الحسن بود نامش

در شب دیو ظلمت و شب زور منجـی کل خلــق کرد ظهــور

حجره نرگس از گل قدمش شد بسان حرا و وادی طور

صد چو یوس�? به اکتساب رخش آرزویی است که برده اند به گور

یا رب این ماه پاره تا به ابد از گزند نگاه باد به دور

تا خدا هست و هست وجهه ذات

بر گل روی حضــرتش صلوات

به تلاطم �?تاده پهنه خاک آسمان سینه از شع�? زده چاک

زل�? او چون مجعّد است و سیاه برده زیر سؤال سبزی تاک

«لَن ترانی» نمی کنم هرگز که بود ذکر دل «مَتی و نَراک»

در لجن زار معصیت گیرم ای که صا�?ی چو د�?ر چو شبنم پاک

نرگس نازم ای گل نرگس

نظری حق مادرت نرجس

ای امی�� دل شکسته دلان ای نجات بخش جمله پیر و جوان

لغزش از پای تا سرم ریزد هم ز دست و ز پا و چشم و زبان

غایب از دیده ها ولی حاضر حاضرم تا دهم به پای تو جان

چند در غیبتی و ما مهجور سیری از دست دوستان به گمان

یک شب از عمق دل صدایم کن

در قنـوت سحــر دعــایم کن

آخرین توشه هدایت حق خیمه غیبتت حکایت حق

آیه بر دست حیدری تو نیست هیچ چیزی مگر روایت حق

هر که بدگویی تو کرد یقین کرده بی پرده پ�?ر س�?عایت حق

در ظهور تو خلق می بینند در ک�?ت دور کعبه رایت حق

زنده کن التهـاب بدر و حنین

ای قیام تو انتقام حسین

مبتلایی به داغهای حسین علیه السلام جای پای تو جای پای حسین

در خروش صدای شمشیرت در طنین نیست جز صدای حسین

نیست در دست هیچکس جز تو وصله جامه پاره های حسین

تا ابد هم خدای می گرید بس �?زون بود دردهای حسین

حق آن شاه تشنـه بـی آب

ای حسین زمان مرا دریاب

                               

شاعر؟؟؟

با سلام و عرض ادب :

دوستان شما میتواتید از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با ما در ارتباط باشید.