پرینت 

زخم دل هجران زدگان را تو ش�?ایی

درد غم بی نسخۀ ما را تو دوایی

عالم همه جا پر شده از تیرگی محض

ما گمشدگانیم و تو مصباح هدایی

مگذار که با ما همه عالم بستیزند

ما با همه گ�?تیم که تو صاحب مایی

سوگند به تنهایی تنهای مدینه!

تنها تو �?قط منتقم خون خدایی

تو وارث بازوی علمدار حسینی

تو پاسخ �?ریاد تمام شه��ایی

با خون دل و اشک روان هر شب جمعه

با مادر خود �?اطمه (سلام الله علیها) در کرببلایی

ای کاش که یک لحظه به چشم همه عالم

ز آن گوشۀ شش گوشه به ما رخ بنمایی

ما پیش تو بودیم ولی حی�? نبودیم

تو در دل مایی و ندانیم کجایی

گ�?تم دعایی کنم بهر ظهورت

دیدم تو دعایی تو دعایی تو دعایی

میثم همه گوش است که از خویش بگویی

کعبه همه چشم است که در کعبه درآیی

                                              حاج غلامرضا سازگار