پرینت 

بالی برای ر�?تن تا آسمان بده

راهی برای دیدن رویت نشان بده

ما مردمان ساده دل این زمانه ایم

اصلا خودت بیا و دعا یادمان بده

ما با سه شنبه های شما خو گر�?ته ایم

اندازه لیاقتمان جمکران بده

برگد و تکیه بر روی دیوار کعبه کن

ظهری به وقت شرعی زهرا اذان بده

خود را معر�?ی کن و یابن الحسن بخوان

و بعد قبر مادر خود را نشان بده

                              مسعود اصلانی