پرینت 
پس از طریق مکا�?ات کن مداوایم

عجیب منکدر از کرده های بیجایم

دمل زده ک�? پای عروجم از راهی

که تو گذاشته ای پیش پای پاهایم

به هر کجا که نگاه تأملم ا�?تد

رد حضور تو پیداست نزد آنجایم

شکوه با تو نشستن اگر ردی�? شود

به نظم می رسد اشعار بی مسمّایم

پرش نمی کند این مرغ خانگی، بالی!

عقاب اوج خودت را بده به پرهایم

زمین جاذبه از راه من کنار برو

که من اصیل ترین بذر آسمانهایم

از آسمان به زمین آمدم بپردازم

بهای آنچه که ا�?تد قبول آقایم

                                                                    شاعر؟؟؟