پرینت 
چه می باشد مجازات دل آزاری دل ا�?سرده

کسی که باد عصیان خرمن اعمال او برده

ترحم ای عزیز مصر جان بر یوس�? عمرم

که در حبس گناه و معصیت حمک ابد خورده

ص�?ای باطنم را در گذشته یاد می آری

مگیر ای نازنین بر حال و روز �?علیم خ�?رده

گلی را که نگیرد باغبان زیر پر و بالش

عجب نبود اگر ا�?تد کنار باغ ، پژمرده

بیا ما را سوار بالهای عشق و عر�?ان کن

سواری تا به کی ابلیس می گیرد از این گ�?رده

طبیبا قبل از آنی که رسد وقت جواب من

بیا یکدم ملاقات من تنها و ا�?سرده

نمی دانم پس از این ناسپاسیهای من از تو

ت�?اوت می کنم در پیشگاهت زنده یا م�?رده

                                                                         شاعر؟؟؟