پرینت 

مردم ديده به هر سو نگرانند هنوز

چشم در راه تو، صاحب نظرانند هنوز

لاله‏ها، شعله كش از سينه داغند به دشت

در غمت، همدم آتش جگرانند هنوز

از سراپرده غيبت خبرى باز �?رست

كه خبر يا�?تگان، بى خبرانند هنوز!

آتشى را بزن آبى به رخ سوختگان

كه صد�? سوز جهان، بدگهرانند هنوز

پرده‏بردار! كه بيگانه نبيند آن روى

غا�?ل از آينه، اين بى‏بصرانند هنوز!

رهروان در س�?ر باديه، حيران تواند

با تو آن عهد كه بستند، برآنند هنوز

ذرّه‏ها در طلب طلعت رويت، با مهر

همچنان تاخته چون نوس�?رانند هنوز

سحرآموختگانند، كه با رايت صبح

مشعل ا�?روز شب بى‏سحرانند هنوز

طاقت از دست شد، اى مردمك ديده! دمى

پرده بگشاى! كه مردم نگرانند هنوز

                                                                      

مش�?ق کاشانی