پرینت 

امشبم دل در �?غان آید همی

دیده گانم خون �?شان آید همی

هردم از ا�?لاکیان بر خاکیان

مژده می آید که جان آید همی

بانگ جاءالحق به آواز �?صیح

از درای کاروان آید همی

قاتل دجال و هم س�?یانیان

مهدی صاحب زمان آید همی

قدرت الله حجت ابن العسگری

حکمران انس و جان آید همی

مظهر آیات حی دادگر

مخزن سر نهان آید همی

حامی اسلام و یار مسلمین

ملک دین را پاسبان آید همی

شرح الله�? م�?ت�?م�?ّ ن�?ور�?ه�?

معنی م�?دهامَتان آید همی

واضع قانون احکام خدا

بر کما و  بر جهان آید همی

 چشمه جوشان مهر و �?ضل  وعلم

بحر جود بیکران آید همی

چشم بر ره گوش بر در مانده ایم

تا که آن صاحبقران آید همی

پرچم نصر من الله بر ک�?ش

ذوال�?قارش در میان آید همی

همچو اصحاب رقیم و قوم که�?

عیسیش جزء عوان آید همی

گر بخواهم شرح هجران سر به سر

هر کلامی داستان آید همی

شادی آل محمد آمده

گر مؤید شادمان آید همی

                                                 

سید رضا مؤید