پرینت 

کی می شود به حال خرابم دعا کنی

نام مرا میان قنوتی صدا کنی

عمری است کوچه گر�� دیار محبتم

شاید دلت بسوزد و شاید و عطا کنی

با درد هم نشینم و با غصه هم دمم

شا�?ی تویی  شود که مرا هم دوا کنی؟

خواهم که جان دهم به رکابت امیر عشق

آیا شود که حاجت من را روا کنی

سر تا به پای غرق گناه و ضلالتم

آقا تویی که با بدیم خوب تا کنی

ای زائر شکسته دل شهر غصه ها

کی می شود که قسمت من کربلا کنی

                                                                    

ن-قبادی