پرینت 

باد هم کم نکند سوز دل صحرارا

قطره ای عشق به آتش بکشد دریا را

از غم عشق تو ای دوست ببین جان به لبم

�?رصتی نیست دگر وعده مده �?ردا را

بچشان ذره ای از لعل لبت بر لب من

تا معلم بشوی بر دل من اسما را

چهره ماه تو را گر که نبینم کورم

آنکه بیناست کجا گم بکند پیدا را

یا که جانم بستان یا به وصالت برسان

اعتنایی بنما بیش مسوزان مارا

ساقی از �?یض تو شد عالم امکان اباد

من خرابم چه کنم از می عشقت یارا

این عجب نیست که بی دیدن تو مجنونم

  ذکر اوصا�? تو مجنون بکند لیلا را

قطره ای اشک که از چشم خمارت آید

همچو آوار زند بر سر من دنیارا

این ترک خورده دلم وحشت این را دارد

که بمیرد و نبیند پسر زهرا را

                                                      

مهدی پناهی