پرینت 

شاید برای آمدنت دیر کرده ای

وقتی نگاه آینه را پیر کرده ای

دیری است آسمان مرا شب گر�?ته است

خورشید من برای چه تأخیر کرده ای

این بارش بهاری من هم خلاصه شد

در آن دو قطره اشک که تبخیر کرده ای

قلب مرا شکستی و یادم نبود که

با تکه هاش عاط�?ه تکثیر کرده ای

با آتشی که داغ غم تو به دل زده

من را در عشق منشأ تأثیر کرده ای

وقتی که این همه زغمت شکوه می کنم

شاید برای آمدنت دیر کرده ای

                                                    

محمد بختیاری