پرینت 

گر بیایی به سراغ دل غمدیده ما

غم رود از دل و از خاطر رنجیده ما

تو که بی واسطه آگاهی از اسرار و رموز

ما و این قصه نا گ�?ته و نشنیده ما

دیدن روی تو ای پادشه کشور حسن

منتها آرزوی ما بود و ایده ما

کارت احسان وکرم ذاتیت از لط�? ببخش

جرم �?همیده و عصیان ن�?همیده ما

ما که از بین همه طالب دیدار توایم

صحه بگذار به بر این رأی پسندیده ما

ای که در کون مکان یاور مظلوم توئی

بنشین بر سر این س�?ره ناچیده ما

                                                                        

شاعر؟؟؟