پرینت 

گلی گم کرده ام می جویم اورا

به هر گل می رسم می بویم اورا

گل من نی بود این ونه آنست

گل من مهدی صاحب زمان است

دلم اندر هوایش میزند پر

شرر ا�?کنده بر جانم چو آذر

خوش آن روزی که با شم یاور او

بمانند گدایان بر در او

خوش آن روزی که من پروانه باشم

�?دای آن گل یکدانه با شم

خوش آن روزی که من بر عهد دیرین

نثار او کنم این جان شیرین

الا ای گل کجایی جان �?دایت

چه باشد گرکه گردم خاک پایت

زدرد انتظارت جان به لب شد

تن �?رسوده ام در تاب و تب شد

بسی ر�?تند ومردند از �?راقت

ندیدند در جهان آن روی ماهت

                                             نبوی گرگانی