پرینت 

 

نسخه بیماری من نام توست

سینه من تشنه یک جام توست

درد ندارم به جز از دوریت

این دل من در پی اکرام توست

وصل تو می خواهم وبس ای کریم

این دل من سید غم دام توست

هرچه تو می خواهی آن خوش بود

عاقبتم بسته به اقدام توست

                                                           شاعر؟؟؟