پرینت 

عشق را در سحر نگاه كنيد

ذكر ِ خود را اِله اِله كنيد

گاه تصوير ِ ماه در چاه است

دلِ ما را محيطِ ماه كنيد

عاشقان را بنا نبود اصلاً

اين همه سال زابراه كنيد

سر ِ عاشق شدن فلك شده ام

نكند مثل من گناه كنيد

اگر عاشق شديد يك روزي

بنشينيد و آه آه كنيد

عاشقان را بعيد ميدانم

بتوانيد سر به راه كنيد

هيچ دنبال عاشقي نرويد

حال و روز ِ مرا نگاه كنيد

برده آورده اند تا بخرند

سر و رويِ مرا سياه كنيد

اشتباهاً مرا پذيرفتند

پس بياييد اشتباه كنيد

بنويسيد خويش را سائل

بعد از آن كار ِ پادشاه كنيد

بدنم را شبي كه من مُردم

لحظه اي رو به قتلگاه كنيد

كفنم را در آوريد و سپس

گريه بر بورياي شاه كنيد

در دهانم همين كه تربت رفت

بنشينيد و آه آه كنيد

شب بي گريه من نميخواهم

بعدِ مُردن كفن نميخواهم

علي اكبر لطيفيان

برگرفته از سایت من غلام قمرم