پرینت 
من همان آینه ی شب زده ات مست تو ام

رو گر�?تم زتو چون سایه ی بی رنگ تو ام

پیش من باش و ببین امشب از آن شب هایست

که کنار تو و یک عالمه دل تنگ تو ام

نشود �?اش جهان آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

این همه قصه ی �?ردوس و تمنای بهشت

گ�?تگویی و خیالی زجهان من و توست

درد ها پر شده در خانه ی سینه که مپرس

قصه هایی ست در این بیت حزینه که مپرس

کاش می شد که شبی با تو بگویم آقا

رازی از کوچه ی باریک مدینه که مپرس

�?اش کردم به جهانی که منم پابندت

زخم هایم به �?دای گل یک لبخندت

من �?قط زخم از آن کوچه خریدم اما

غرق کابوس شده روز و شب �?رزندت

از شب حادثه روی حسنم زرد شده

از غم دل هوره ی او ن�?سم سرد شده

جلوه ای کرد که انگار تو همراه منی

کاش می دیدی علی جان پسرم مرد شده

                                       شاعر؟؟؟

                                                                 با تشكر از برادر عزيزمهدی محمدی