پرینت 
پشت در بال و پرم آتش گر�?ت

سوختم پا تا سرم اتش گر�?ت

با گلت سيلي نمي دانم چه كرد!

پلك چشمان ترم آتش گر�?ت

دست ان نامرد داغ از كينه بود

زد به رويم معجرم اتش گر�?ت

من كيم پروانه اي پر سوخته

كز غمتن خاكسرتم آتش گر�?ت

گرم عشقت بودم از خود بي خبر

بين شعله پيكرم آتش گر�?ت

با تماشاي تن خونين من

قلب زينب دخترم آتش گر�?ت

بانگ سر دادم كه اي �?ضه بيا

نازدانه گوهرم آتش گر�?ت

بي كسي ات شعله بر ج��نم گر�?ت

سينه شعله ورم اتش گر�?ت

ناله مي زد رحمه للعالمين

آه!يارب!كوثرم آتش گر�?ت

روضه خوانم شد خدا و بانگ زد

دختر پيغمبرم آتش گر�?ت

                           مجتبي روشن روان