پرینت 
دل ر�?ت زدست  تا محمد آمد

گل دایه  بست تا محمد آمد

هرگز نبود مکان بت بیت خدا

بتنها بشکست تا محمد آمد

                                سید رضا مؤید

****

شب را سحر آمد که محمد آمد

روز ظ�?ر امد که محمد آمد

بتهای حرم شکست و زان بشکستن

�?ریاد برآمد که محمد آمد

                                            سید رضا مؤید

***

میلاد تو ان�?جار نور است امشب

یثرب ز تو جلوه گاه طور است امشب

با تذکره مدینه دادن مارا

مسرور نما شب سرور است امشب

                    رسا

***

امشب سخن از جان جهان باید گ�?ت

توصی�? رسول  انس و جان با��د گ�?ت

در شام ولادت دو قطب عالم

تبریک به صاحب الزمان باید گ�?ت

                  شاعر؟؟؟