پرینت 

ولاى حضرت معصومه راحت جانست

به چشم مردم آگاه روح ايمانست

كسى به دعوى ايمان خود بود صادق

كه پيرو نبى و تابع امامان است

چو اهل بيت نبى گوهران بى مثلند

بهايشان ز شر�? �?وق درك انسانست

به هر گلى كه ز باغ رسالت است و على

هر آنكه دل ندهدجوار نزد يزدانست

چه جاى آن كه نباشد محب معصومه

كه او به چرخ ولا اختر درخشانست

به خاك پاى تو اى بنت موسى جع�?ر

كه توتياى ضيابخش اهل عر�?انست

اگر چبيبه حق خوانمت از آن باشد

كه بر مقام تو عار�? خداى سبحانست

                                             شاعر؟؟؟

                                       با تشکر از برادر عزیز مهدی قمصریان