پرینت 

يا رب اين خلد برين يا جنه الماواستى

يا همايون بارگاه بضعه موساستى

اين مهين بانو كه در برج شرا�?ت اخترى است

نسل پاك و زاده انسيه الحوراستى

�?اطمه اخت الرضا, سلطان دين, روحى �?داه

خاك درگاه تو از عرش علا اعلاستى

ملجا اهل زمان و شا�?ع يوم المعاد

خواهر سلطان دين و ثانى زهراستى

مرقد نورانيش گويا رياض جنت است

تربت پاكش ز مشك و عنبر ساراستى

گو بيايد تا به بيند اين همايون بارگاه

آنكه بر وجود جنت دنياستى

حضرت ناطق بحق صادق چنين �?رموده است

درجزاى زائر او جنت الماواستى

اى مهين بانوى كاخ عصمت, اى مايه وجود

اى كه خاك درگهت رشك دم عيساستى

حق ام و اب اگر مانع نبودى گ�?تمى

هم زخيل خادمانت آدم و حواستى

طالب دنيا به قم چون طير اندر مجلس است

ظالم اندردشت قم چون ملح در درياستى

هر كه از روى خلوص آرد به درگاه تو روى

خوشدل از دنيا و�?ارغ ازغم عقباستى

عقل در احصاء قدرش قاصر است و پا به گل

گرچه چون لقمان دهر وبوعلى سيناستى

خطه قم شد زيمن مقدمش رشك جنان

در ص�?ا دارالخلودو ازشر�? غبراستى

چون بديدى اين بنا را عقل گ�?تى كاسمان

صورتى در زير دارد آنچه دربالاستى

                                             سيد محمد رضا خادم

                                             با تشکر از برادر عزیز مهدی قمصریان