پرینت 

رواق دختر موسى بن جع�?ر است اينجا

حريم �?اطمه بنت پيمبر است اينجا

در بهشت برين گر طلب كنى به خدا

ببوس باادب آن راكهآن دراست اينجا

زمين قم به مثل چون صد�? بود آرى

وجود حضرت معصومه گوهر است اينجا

ببند عقد نماز اندرين مقام ر�?يع

كه جاى گ�?تن الله اكبر است اينجا

مخوان به خلد برينم زكوى او واعظ

براى من ز دوصدخلد برتراست اينجا

حبيبه حق و ريحانه رسول و على

يگانه دختر زهراى اطهر است اينجا

ببوس از سر صدق و ص�?ا ضريحش را

كه موردنظر حى داور است اينجا

مسيح زنده شود در حريم اين بانو

عجب ز �?يض دمش روح پروراست اينجا

زيمن موكب اجلال �?اطمه بنگر

كه در تاج سره�?ت كشور است اينجا

�?روغ روضه او پرتو ا�?كن است به مهر

چرا كه مطلع خورشيدانوراست اينجا

اگر بديده ادراك بنگرى بينى

كه مهروماه هم ازذره كمتراست اينجا

از آن شدند سلاطين مقيم در كويش

كه خاك درگه اوزيب ا�?سر است اينجا

كند بدرگه او سجده صبحدم خورشيد

كه از �?روغ ولايت منوراست اينجا

اگر تجلى حق بينى از در و ديوار

عجب مدار كه دخت پيمبر است اينجا

تبارك الله از اين روضه بلند رواق

كه از تصورواز وص�? برتراست اينجا

برو قهارت دل كن بيا به روضه او

كه جاى مردم پاك ومطهر است اينجا

از آن پناه به كوى تو آرم اى بانو

كه �?يض روح زلط�?ت ميسر است اينجا

مرا كه نام بود حيدر آمدم به درت

چرا كه نوردو چشمان حيدراست اينجا

زمين قم شده روشن ازآن به غيب وشهود

كه نورحق به جمالت برابراست اينجا

زآ�?تاب قيامت غمى نخواهد بود

مرا كه سايه لط�? توبرسراست اينجا

سزد (معجزه) قم همچنان بهشت بود

چراكه دخترموسى بن جع�?ر است اينجا

                                                                      حيدر معجزه

                                                               با تشکر از برادر عزیز مهدی قمصریان