پرینت 

ايدختر عقل و خواهر ديـــن

وى گوهر درج عز و تمكين

عصمت شده پاى بند مويــــت

اى علم و عمل مقيم كويت

اى ميوه شاخسار توحيـــــد

همشيره ماه و دخت خورشيد

وى گوهر تاج آدميــــــــت

�?رخنده نگيــــن خاتميت

شيطان بخاطب (قم) براندنـد

پس تخت ترا بقم نشاندنـد

كاين خانه بهشت وجاى حواست

ناموس خداى جايش اينجاست

اندر ��رم تو عقل ماتســــت

زين خاك كه چشمه حياتست

جسمى كه دراين زمين نهان است

جانى است كه در تن جهان است

اين ماه منير و مهر تابان

عكسى بود از قم و خراسان

ايران شده نور بخش ارواح

مشكات ص�?ت به اين دو مصباح

از اين دو حرم دلا چه پرسى

حق داند و وص�? عرش و كرسى

هر كس به درت بيك اميدى است

محتاج تر از همه(وحيدى)است

                                                       آيت الله وحيد خراسانى

                                                         با تشکر از برادر عزیز مهدی قمصریان