پرینت 

تو اى حبيبه حق جلوه از خدا دارى

كه سوى خويش همه چشم ما سوى دارى

به چرخ حشمت و اجلال بيشتر از مهر

به پيش ديده اهل ص�?ا ضيا دارى

تو آشنا نشوى گرچه به كسى از قدر

وليم در همه عالم تو آشنا دارى

به زائرين حريم خود اى ستوده خصال

نظر ز راه محبت جدا جدا دارى

به يك نگاه مس قلب ما طلا سازى

تويى كه با نظر خويش كيميا دارى

به هر كه مى نگرم جانب تو روى آرد

تو خود نظر مگر ازلط�? سوى مادارى

از آن كه دختر موسى ابن جع�?رى بخدا

كنند مدح تو گر تا به حشر جادارى

                                                    حيدر معجزه

                                           با تشکر از برادر عزیز مهدی قمصریان