پرینت 

مى�?خواستم كه جانب ميخانه رو كنم

دست�? نياز حلقه جام و سبو كنم

در ساحل نياز نشينم اميدوار

دل را به شطّ باده دَمادم �?رو كنم

وقتى كه هست شوق تيمم ز خاك يار

ديگر چرا ز چشمه زمزم وضو كنم

با من حديث طعنه نا مردمان مگو

من آبروى�? م�?ى طلب آبرو كنم

تيغ زبان به كار نمى�?آيدم دگر

باشد به چشم خون شده�?ام گ�?تگو كنم

از دست ر�?ته دل به تمناى دلبرم

ساقى كمى تحمل من كن كه مضطرم

دست خمار جز به سوى خم نمى�?رود

كشتى ز بحر جز به تلاتم نمى�?رود

گر گ�?ل اسير پنجه باد خزان شود

از بلبل انتظار ترنم نمى�?رود

يك خوشه عشق آل على گر ثمر دهد

آدم سراغ دانه گندم نمى�?رود

حاتم بخيل نيست، اگر درهمى نداشت

لبهاش جز به مهر و تبسم نمى�?رود

تا گ�?ت آشيانه ما آن ديار هست

آواره مى�?شود دل و از قم نمى�?رود

چشمم �?رات و باز دلم مات مى�?شود

محو�? جلال�? عمه سادات مى�?شود

تا باده از سبوى امامت گر�?ته�?ايم

پيش خدا جواز�? اقامت گر�?ته�?ايم

از ح�?سن خلقيتم به حيرت، گمان مبر

انگشت بر دهان ز ندامت گر�?ته�?ايم

دل را چو داده�?ايم به دست طبيب عشق

منزل به كوچه باغ سلامت گر�?ته�?ايم

با وعده بهشت برابر نمى�?كنيم

هر د�?رهمى از او به كرامت گر�?ته�?ايم

خورشيد را م�?سخّر خود كرده�?ايم ما

تا ذره�?اى ز رحمت عامت گر�?ته�?ايم

تا سوخته چو لاله ز داغت دعاى ماست

خاك حريم شاه چراغت دواى ماست

يك صبح مى�?شود كه برايم دعا كنى؟

يا نيمه شب به شوق نمازم صدا كنى

مرغ دل از ق�?س تن به دركشى

در آسمان صحن و سرايت رها كنى

ما را به پادشاهى عالم در آورى

يعنى كه در حريم بلندت گدا كنى

امروزه كاينچنين به كرامت زبانزدى

تا رستخيز بهر�? ش�?اعت چها كنى؟

تو زائر مدينه�?اى و طوس مى�?روى

ما را ببر كه زائر قبر�? رضا كنى

باشد نصيب ما بنمايى هزار حج

يعنى طوا�? در حرم ثامن الحجج

اينجا كه آمدى سخن از تازيانه نيست

حر�?ى ز بى و�?ايى و ظلم زمانه نيست

در دست�?هاى مردم شهر تو سنگ نيست

يعنى سلام مردم تو وحشيانه نيست

سيلى نزد كسى به ر�?خ داغدار تو

اينجا خبر ز خون دل و درد�? شانه نيست

با شاخ گل ترا به سوى خانه مى�?برند

كنج خرابه بهر تو آشيانه نيست

آرى حريم تو حرم اهل بيت شد

حتى �?راز آنكه ز قبرش نشانه نيست

تا نيت زيارت معصومه مى�?كنم

ياد از مزار مادر مظلومه مى�?كنم

                                                                                                          شاعر؟؟؟