پرینت 

آيتي از خداست معصومه

لط�? بي انتهاست, معصومه

جلوه اي از جمال قرآنی

چهره اي حق نماست, معصومه

عطر باغ محمدي دارد

زاده مصط�?ي است, معصومه

پرتوي از تلألوء زهرا (س)

گوهري پر بهاست, معصومه

ماه ع�?ت نقاب آل كسا

دختر مرتضاست, معصومه

اختري در مدار شس شموس

يعني اخت الرضاست, معصومه

زائران, يك در بهشت اينجاست

تربتش با ص�?است, معصومه

در توسل به عترت و قرآن

باب حاجات ماست, معصومه

از مدينه, به قصد خطه طوس

رهروي خسته پاست, معصومه

تا زيارت كند برادر خويش

�?كر و ذكرش دعاست, معصومه

روز و شب, عاشقي بيابان گرد

خواهري با و�?است, معصومه

يا مگر اوست, زينب دگري

كز برادر جداست, معصومه

تا بداني كه نيمه ره جان داد

بنگر اكنون كجاست, معصومه

از وطن دور و از برادر دور

حسرتش غم �?زاست, معصومه

داغ زهرا و داغ اجدادش

وارث كربلاست, معصـــومه

هر حسينيه بيت اوست (حسان)

چونكه صاحب عزاست, معصومه

                                                                                                         شاعر؟؟؟